سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم طاهرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس – دانشگاه فردوسی مشهد- کارشناس ارشد شیمی م
محمد یزدان بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس – دانشگاه فردوسی مشهد- دکترای شیمی معدنی- ع

چکیده:

کمپلکس های سه هسته ای مرکز اکسو با پلهای کربوکسیلات با فرمول عمومی m3(µ۳-۰)(µ-۰۲cR)6(L)3 برای تعداد زیادی فلزات واسطه شناخته شده اند. در ساختار این ترکیبات سه گروه لیگاند شامل لیگاندهای مرکزی پل ساز و انتهایی شرکت دارند. ساختار این ترکیبات بصورت مثلثی با یک اتم اکسیژن در مرکز صفحه و سه اتم فلزی در رئوس مثلث می باشد. لیگاندهای کربوکسیلات بین اتم های فلزی بصورت پل قرار گرفته و لیگاند انتهایی موقعیت خالی اتم فلزی را اشغال می کند و نسبت به اتم اکسیژن مرکزی در موقعیت ترانس قرار می گیرد. این کمپلکس ها از لحاظ کاتالیز واکنش های آلی کاربردهای بیوشیمیایی و الکترو شیمیایی مطالعه اثرات الکترونی و مغناطیسی در ترکیبات چند هسته ای جایگاه ویژه ای در شیمی دارند.