سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا تذروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرنوش بیات – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

استان فارس به دلیل کشیدگی در طول و عرض جغرافیایی و موقعیت خاص زمینشناسی، در برگیرنده بخشهایی اززونهای ساختاری زاگرس مرتفع، زاگرس چینخورده، زون افیولیتی- رادیولاریتی زاگرس و زون سنندج _ سیرجان است. به همین دلیل، این استان در برگیرنده پدیدههای زمینشناسی و زمینریختشناسی متنوع است. برخی ازاین پدیدهها از نظر جاذبههای ژئوتوریستی در مقیاس ملی و منطقه ای و حتی برخی در مقیاس بین المللی دارای اهمیت هستند. اختلاف زیاد عرض جغرافیایی درشمال و جنوب استان و توپوگرافی متنوع در نقاط مختلف آن باعث گردیده تا این استان از مناطق نادر در سطح کشور باشد که در هر زمان شرایط چهار فصل سال را نشان بدهد، از این نظر میتوان استان فارس را یک ایران کوچک نامید. تعدد پدیدههای زمینشناسی و زمینریختشناسی استان فارس نشاندهنده آن ا ست که این استان، از نظر پدیدههای ژئوتوریسمی دارای اهمیت بسیار زیادی در ایران است. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف معرفی تواناییهای ژئوتوریسمی استان صورت گرفتهاست