سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
ناصر معینی نقده – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
جهانشیر شاکرمی – استادیار دانشگاه لرستان
روشنک قربانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظوردستیابی به ترکیبات کم خطربرای انسان و محیط زیست پیرامون وی برای کنترل افات انباری سمیت تنفسی ترکیبات ترپنوئیدی گیاهی شامل کارواکرول میرتول منتول کامفن و آلفا پینن روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات به عنوان یکی ازمهمترین افات انباری مورد بررسی قرارگرفت ازمایش درقالب طرح کاملا تصادفی درشرایط دمایی ۲±۳۰درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵±۶۰درصد و تاریکی انجام شد هرترکیب درشش غلظت و پنج تکرار به همراه شاهد مورد بررسی قرارگرفت غلظت ها باتوجه به ازمایشات اولیه اهنتخاب و برای ترکیبات مختلف متفاوت بود نتایج نشان داد که همه ترکیبات مورد مطالعه بهطور معنی داری باعث مرگ و میر افت شدند