سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یبلویی – کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی
علی نظری فهندری – کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی
نیره صبور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی
ساسان باقری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پهنه برشی بیچند حاصل عملکرد یک گسل امتداد لغز راستگرد با امتدادشمالی جنوبی است چین خوردگی واحدهای سنگی پلیو پلیوستوسن درنتیجه عملکرد گسل بیچند حکایت ازفعالیت های جدید این گسل دارد حضور ساختارهای S,C و پورفیروکلاست های میلونیتی ازیک سو و مکانیزم جنبشی گسلهای فرعی و چینهای مربوطه ازسوی دیگر حرکت امتدادلغز راستگرد این گسل درمحدوده سنی میوسن تاعهدحاضر را تصدیق می کنند.