سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی خسروی – کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام- عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
احمد غزنوی – عضو هیات علمی و مدیر گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:

استفاده از تکنولوژی نشانگرهای DNA در اصصلاح دام ها بعلت تحت تاثیر قرار گرفتن آنها توسط شریط محیطی زمینه مناسبیرا برای بررسی صفات تولیدی در دام ها فراهم آورده است. استفاده از نشانگرها، شناسایی ژنوتیپ ها را در بدو تولد امکان پذیر می سازد لذا فناوری جدید علاوه بر دقت بالا سرعت زیادی را نیز برای برنامه های آزمون نتایج و به گزینی فراهم می کند که از نقطه نظر اقتصادی و کاربردی قابل توجه می باشد. در کشور ما با به وجود منابع غنی حیوانی متاسفانه در جهت شناسایی ژنهای کنترل صفات اقتصادی از طریق ژنتیک مولکولی حرکتی صورت نگرفته استلذا شناسایی ژنهای کاندیدا در نژادهای گوسفند کشور به کمک تست DNA می تواند به حرکت اصلاح نژاد گوسفندان کشور کمک شایانی نماید. متخصصین ژنتیک مولکولی قادر به تعیین ژنوتیپ با استفاده از تکنیک های مولکولی و قادرند به طور مستقیم نشان دهند که چگونه تنوع فنوتیپی از تنوع ژنتیکی موجود در ژنوم موجود ناشی می شود. دو دیدگاه عمده برای تعیین ژنوتیپ در ژنتیک وجود دارد که عبارتند از: ۱- استفاده از نشانگرهای غیر مستقیم که در این روش تعیین که در این روش تعیین ژنوتیپ با استفاده از نشانگرهائی که بر روی قطعه کروموزمومی خاصی است صورت میگیرد. ۲- دیدگاه ژنی کاندیدا که در این روش با توجه به اطلاعات موجود خود ژن کنترل کننده صفت که پروتئین خاصی را کد می کند مورد بررسی قرار می گیرد که در واقع این ژنها به عنوان مارکرهای مستقیم صفات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی به کار گرفته می شوند. این مقاله پلی مرفیسم برخی از این ژنهای کاندیدای مرتبط با صفات اقتصادی در گوسفند را مورد بررسی قرار می دهد.