سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، گروه اکتش
منصور ضیایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، گروه اکتشاف، دانش
هوشنگ علیزاده – عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه زراعت و ا
سیدحسین مجتهدزاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی، گروه اکتشاف، دانشگاه ی

چکیده:

میکروارگانیسمها و به طور ویژه باکتریها به دلیل همه جا حاضر بودن، تنوع اشکال زندگی روی زمین،فراوانی در خاک و تواناییهای متابولیسم فوقالعاده میتوانند اثرات ویژه و اساسی روی کرهی زمین بخصوص خاک سطحی بگذارند؛ ارتباط و چگونگی فرآیندها و جریانهای حاکم بین میکروبها و زمین و همچنین تاثیر آنها بر کانیها، خاک، ذخایر معدنی و سوختهای فسیلی در شاخهای از علم به نام ژئومیکروبیولوژی مطرح میشود. امروزه ژئومیکروبیولوژی در صنایع مختلف علوم زمین با عناوین گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق ضمن بررسی ژئومیکروبیولوژی، به معرفی زیرشاخههای این رشته و کاربرد آن در محیطزیست، فرآوری مواد معدنی و اکتشاف ذخایر هیدروکربور و معدنی پرداخته و شاخهی کوچکی از ژئومیکروبیولوژی اکتشافی برای نخستین بار، در معدن مس سونگون مورد آزمایش قرار میگیرد.