سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آتوسا عطائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

این تحقیق بر پایه طرح یک الگوی فرضی شکست سد قرار دارد و هدف آن شبیه سازی سیل ناشی از شکست سد و پی شبینی محدوده تقریبی دشت سیلابی و ارتفاع مربوط به سیل در پایی ندست سد است. از آنجایی که در اکثر موارد دسترسی به داد ههای تفصیلی دشوار است، در این مقاله به معرفی و کاربرد یک مدل عددی پیشرفته پرداخت هایم که دقت و قابلیت انعطا فپذیری بالایی دارد و در عین حال نیازمند اطلاعات، زمان و امکانات کامپیوتری کمتری اس ت. این مدل که توسط سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده امریکا ۱ ارائه شده، به مدل ساده شده شکست سدSMPDBK) منسوب است و توسط نر مافزارWMS که یک شبی هساز هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حوض ههای آبریز است، قابل اجرا و شبی هسازی اس ت. از ترکیب نتایج حاصل از شبی هسازیSMPDBK با نقش هی ساد هی دشت سیلابی و امکانات نمایشیWMS م یتوان تصویر خوبی از پهنه هوایی سیل حاصل از شکست سد ساخت. بدین ترتیب پیش از بروز واقعه شکست سد، با آگاهی از ارتفاع پیک سیل محتمل و زمان مربوط به وقوع آن در نقاط پایی ندست، م یتوان تا حدود زیادی میزان خسارت احتمالی وارد به مناطق واقع در پایی ندست سد را پی شبینی و برآورد نمود و تدابیر و تمهیدات لازم را برای کاهش و مقابله با این خسارات مالی و جانی به عمل آورد.