سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران
سمیه محمودی – دانشجوی گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران
سالمه ابراهیمی – دانشجوی گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران
محمدرضا شعیبی نوبریان – دانشجوی گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران

چکیده:

در طراحی سازه های هیدرولیکی نظیر سدهای مخزنی بر روی رودخانه ها و یا برآورد آبدهی رودخانه جهت مصارف مختلف در طول سال، نیاز به تخمین آبدهی درازمدت رودخانه ها نظیر آبدهی سالانه با استفاده از مشخصاتهیدرولوژیکی می باشد. درصورتی که بتوان مقدار دبی جریان رودخانه را شناسایی نمود، آنگاه می توان با احداث سازه های هیدرولیکی لازم آنها را تحت کنترل درآورده و از خسارت احتمالی پیشگیری نمود. در هیدرولوژی نمی توان زماندقیق وقوع یک دبی مشخص را تعیین نمود ولی می توان نحوه وقوع حوادث قبلی را بررسی کرده و احتمال وقوع متوسط آنها را بدست آورد و سپس ابعاد سازه ها را متناسب با آنها طراحی کرد . در این تحقیق به منظور انتخابمناسب ترین توزیع فراوانی جهت برآورد مقادیر دبی سالانه، آمار دبی سالانه ۶ ایستگاه هیدرومتری حوضه آبریز آجی چای از بدو تأسیس تا سال آبی ۸۶-۸۵ جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار – EasyFit سری زمانی هرایستگاه با ۹ توزیع آماری مختلف مقایسه گردید. با بهره گیری از آزمون برازش نکویی، در ایستگاه های بستان آباد، پل سنیخ، زینجناب و هروی توزیع لوگ نرمال تعمیم یافته، در ایستگاه لیقوان توزیع لوگ پیرسون نوع سه و در ایستگاه سعید آباد توزیع نرمال انتخاب گردید