سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی باوند سوادکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نف
محمد کنشلو – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

کلاسه بندی منابع و ذخایر معدنی و تعریف آنها تقریبا از سال ١٩٧٠ بعنوان یک موضوع جدی در صنعت معدن مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون در دنیا کدهای مختلفی برای گزارش نویسی منابع و ذخایر معدنی ارائه شده است، که از آن میان م یتوان به کدهای منتشر شد هی JORC, SME, SAMREC, UNFC اشاره کرد. باوجود تلا شهایی که در راستای هماهن گسازی این کدها شده است، ولی همچنان معیار ثابتی برای کلاس هبندی منابع و ذخایر معدنی وجود ندارد. به دلیل منحصر بفرد بودن هر ذخیره، ویژگ یهای مهم منابع و ذخایر بایستی در ارزیابی عدم قطعیت آنها در نظر گرفته شود، به همین دلیل دستیابی به یک معیار یکسان برای کلاس هبندی منابع و ذخایرمعدنی، تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد. در عمل معیارهایی کیفی (سنّتی) و کمّی (زمین آماری) برای کلاسه بندی منابع و ذخایر پیشنهاد شده است. معیارهای کیفی کلاس هبندی بیشتر دست خوش قضاو تهای شخصی می شود. در این مقاله ضمن معرفی معیارهای زمین آماری کلاسه بندی منابع و ذخایر معدنی به مقایسه کیفی این معیارها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام از این معیارها پرداخته م یشود.