سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
نسرین انتظاری زنوز – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمدحسین آیت اللهی – عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه یزد

چکیده:

مفهوم پایداری یکی از مفاهیم حائز اهمیت در جهان امروز می باشد. در این مفهوم به نگرشی جامع و کلی برای ارتباط یافتن سه عنصر اجتماع، اقتصاد و محیط، توجه خاص مبذول میگردد. در برخی از کشورهای در حال توسعه، جنبه های محیطی و تکنولوژیکی آن فارغ از عوامل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. طراحی پایدار خانه های مسکونی یکی از مهمترین حوزه هایی است که نقش دو عنصر اجتماع و اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. خانه، محملی برای زندگی کوچکترین و مهمترین عنصر اجتماعی یعنی خانواده است و با اقتصاد افراد در ارتباط مستقیم می باشد.برای بررسی موضوع مورد بحث، چند خانه معاصر و نو بنیاد و همچنین چند خانه سنتی ایرانی که مباحث اقلیمی در آنها به خوبی رعایت شده است؛ از نقطه نظر نگرش جامع به سه عنصر اجتماع، اقتصاد و محیط، معرفی و مورد تحلیل و نقد قرار می گیرد. بدین صورت، راهکارهای اتخاذ شده در معماری معاصر و سنتی ایران که برای طراحی معماری مسکونی معاصر مفید است؛ معرفی می گردد و با تحلیل و نقد صورت گرفته، ضابطه هایی جهت تکمیل و ارتقای راهکارهای مطروحه، جهت پذیرش عام اجتماع و فراهم شدن زمینه های اجرای آن در جامعه پیشنهاد می شود