سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نرگس بنائیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران
مرتضی زنگنه – دانشجوی دکتری مکانیزاسیونکشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش شاخص جدیدی در حوزه براورد وضعیت مکانیزاسیون و نحوه و میزان اعمال مدیریت در استفاده از ماشین های کشاورزی معرفی گردید و یک مدل شبکه عصبی مصنوعی با یک لایه مخفی به منظور براورد و تخمین شاخص نسبت انرژی ماشینی MER مورد استفاده در ارزیابی وضعهیت مکانیزاسیون مزارع سیب زمینی استان همدان از دیدگاه انرژی صرف شده در ماشین های کشاورزی مورد استفاده قرارگرفت. دامنه ی وسیعی از متیغرها شامل فعالیت های زراعی مورد بررسی قرارگرفت در ابتدا ۹۴ متغیر به عنوان ورودی برای برآورد MER مورد استفاده قرارگرفت با استفاده ازتحلیل رگرسیونی ۱۳ متغیر از جمع متغیرهای ورودی براساس اهمیت آنها در شاخص خروجی انتخاب شد عملکرد مدل شبکه ی عصبی ساخته شده به کمک شاخصه های آماری مختلف شامل ضریب تعیین R2، میانگین درصد خطای مطلق MAPE میانگین مربعات خطا MSE و میانگین خطای مطلق MAE ارزیابی گردید.