سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیپور تبریزی – دانشجوی دکتری سازه،دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیر حسین رئیس زاده – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر لرزه ای ممکن است نیاز به ایجاد گشودگی به عنوان در و پنجره یا مسیر عبورتاسیسات داشته باشد. حضور گشودگی با ایجاد کمانش شدید لبه های آزاد ورق میانی در مجاورت گشودگی، تمرکز تنش در گوشه ها و نقصان در تشکیل میدان کشش مایل منجر به رفتار نامناسب سیستم می گردد. در این مقاله تقویت کناره های ورق با نوارهایFRPبهمنظور کاهش ضعف رفتاری به عنوان شیوه ای ابتکاری معرفی و از طریق مطالعه گسترده اجزا محدود بررسی شده است. نوارهایFRP با هندسه های متفاوت و جنس مصالح مختلف جهت بررسی بهبود رفتار در مدل به کار گرفته شده اند. نتایج ارائه شده نشان می دهند کهنوارهایFRP از ایجاد تمرکز تنش در گوشه های گشودگی ها جلوگیری کرده، برای تشکیل میدان کشش مهار کافی ایجاد نموده و سختی و مقاومت دیوار برشی فولادی را افزایش می دهند. از طرف دیگر به نظر می رسد روش ارائه شده در مقایسه با روش سنتی استفاده از سخت کننده های فولادی جوش شده از نظر ساخت و اجرا نیز موثر و کارامد باشد