سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند
حمید فرخی – استادیار گروه برق، دانشگاه بیرجند

چکیده:

سرعت همگرایی الگوریتم های کنترل توان برای دنبال نمودن تغییرات سریع شرایط انتشار و ترافیک سیستم های سلولار بسیار مهم است. اگرچه بکارگیری روشهای متمرکز که نیاز به دانش کاملی از اطلاعات گین کانال دارند، منجر به افزایش سرعت همگرایی الگوریتم های کنترل توان می گردند با این وجود بار محاسباتی سنگینی را به سیستم تحمیل می نمایند که منجر به ناکارآمدی آنها در عمل می گردد. از طرف دیگر الگوریتم های توزیعی به بار محاسباتی بالایی نیاز ندارند اما سرعت آنها برای دستیابی به بردار توان بهینه بسیار پایین است. در الگوریتم های بلوکیBPC) با بهره گیری از هر دو خصوصیت الگوریتم های متمرکز و توزیعی، می توان سرعت همگرایی الگوریتمDPC را افزایش داد. بنابراین در این مقاله با بهره گیری دانش بخشی از اطلاعات کانال، سه الگوریتم بلوکی ارائه خواهیم کرد که بنوعی، الگوریتم های بلوکی ایجاد شده از الگوریتم های توزیعی می باشند. نتایج شبیه سازی ها بر روی سیستمDS-CDMA نشان می دهد که الگوریتم های پیشنهادی از یک سو در کمترین تعداد تکرار به احتمال خروج معادل با صفر دست می یابند و از سوی دیگر نسبت به دیگر الگوریتم های کنترل توان توزیعی و بلوکی از سرعت همگرایی بالایی برخوردار هستند