سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن محبی – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی استخراج معدن دانشگاه یزد
عبدالهادی قزوینیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس تهران
مرتضی قارونی نیک – استادیار گروه مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پدیده های ناهموار با اشکال نامنظم و بی قاعده از اصول هندسه ی اقلیدسی پیروی نمی کنند. این نظریه را مندلبرت در سال ۱۹۷۶ بیان کرد. در این نظریه هندسه فراکتال به عنوان ابزاری برای مدلسازی و توصیف بسیاری از اشکال پیچیده طبیعی توصیف می شود. در طول دو دهه گذشته محققان بسیاری اثبات کرده اند که سطوح زبر و ناهموار درزه ها و شکستگی های توده سنگ دارای پارامترهای فراکتال می باشند و لذا آنها را می توان به صورت دقیق با هندسه فراکتال توصیف نمود. در این تحقیق تلاش شده است که ضمن معرفی و تدوین تکنیک جدایش مربعی در هندسه فراکتالی، زبری پروفیل های سنگی توسط این تکنیک تحلیل گردد و رابه این تکنیک با مقادیر ضریب زبری بارتون مطالعه گردد. بر اساس نتایج، کاربرد این تکنیک می تواند ضمن درونیابی و برونیابی پروفیل های استاندارد بارتون، تفاسیر کیفی زبری پروفیل های درزه سنگ را با توصیفی کاملاً کمی و با دقت زیاد جایگزین کند.