سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام میرشکاری – عضو هیئت علمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

بهمنظور مطالعه رابطه عملکرد با ارتفاع ساقه و پوشش کانوپی در شرایط رقابت ب ین گونه ای آفتابگردان و تاج خروس آزمایش ی دوساله در تبریز بهصورت طرح افزایشی اجرا شد. تحقیق بهصورت فاکتوریل و عامل های مورد مطالعه عبارت از ارق ام آفتابگردان آذرگل، هایسان و آلستار)، تراکمهای تاجخروس ۸/۳ ، ۲۵ و ۴۱/۷ بوته در مترمربع) و زمانهای نسبی سبز شدن آن (همزمان، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از آفتابگردان) بود. ارتفاع ساقه آفتابگردان در سه رقم مورد مطالعه به ترتیب از ۱۳ ،۱۲۹ و ۹۵ سانتیمتر در شاهد به ۱۲۷ ، ۱۱۵ و ۵۵ سانتی متر در تراکم ۴۱/۷ بوته تاج خروس در مترمربع کاهش نشان داد. در رقم پابلند آذرگل در سطح اول زمان سبز شدن فقط ۳۳ % فضای تاجپوشش برای تاجخروس در دسترس بود، در حالیکه فضای موجود در دو رقم دیگر در شرایط مشابه بهترتیب %۴۱ و ۵۸ % اندازهگیری شد. در تیمارهای برخوردار از بیشترین پوششسبز آفتابگردان، پوششسبز تاجخروس کمتر بود. از نظر عملکرد دانه، شدت رقابت تاجخروس با رقم پاکوتاه آلستار بیشتر از دو رقم آذرگل و هایسان بود. هیبریدهایی از آفتابگردان که ضمن دارا بودن ارتفاع ساقه بلند، بتوانند در ابتدای فصل رشد تاجپوشش خود را زودتر تکمیل کنند، در رقابت با تاج خروس و سایر علف های هرز مشکلساز موفق خواهند شد و از آن میتوان بهعنوان ابزاری مفید در مدیریت تلفیقی علفهایهرز بهره گرفت