سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
مهدی حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی
یاسر یکانی مطلق – دانشجوی دکتری مهندسی
مسعود عیوضی حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازجمله کارامدترین ابزارها جهت اندازه گیری دقیق و ساده جریان عبوری از آبراهه ها سرریزها میباشد درتحقیق حاضر نوع جدیدی از سرریزهای مرکب با نام سرریز کنگره ای قائم معرفی میگردد که شامل سه دهانه مثلثی درعرض کانال است نتایج نشان میدهد درحالتی که تراز جریان درون بخش مثلثی قرارگیرد رابطه دبی اشل از روابط سرریزهای مستطیلی تبعیت می کند حال آنکه درترازهای بالاتر از قسمت مثلثی رابطه دبی اشل خطی است مقایسه نتایج این پژوهش و رابطه دبی اشل مربوط به سرریزهای مرکب مثلثی مستطیلی بدون فشردگی جانبی بیانگر عملکرد بهتر سرریز کنگره ای قائم درترازهای بالاتر از بخش مثلثی نسبت به سرریزهای مرکب می باشد.