سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالجلیل حزبی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

یک محیط برنامه نویسی PCRaster در سطح پیکسل و در محیطGISمی باشد. این نرم افزار این قابلیت را دارد تا درسطح پیکسل و به صورت توزیعی و دینامیک فرایندهای مختلف هیدرولوژیکی را مدلسازی کند. محیط برنامه نویسیPCRasterکه یک محیطGISو مدلسازی دینامیک عمومی است، برخلاف سایر محیط هایGISمثلArcview,Arc GISکه محیطGIS استاتیک می باشند، قابلیت دینامیک محیطPCRaster امکان ساخت مدل های دینام یک زیست محیطی توزیعی پیوستهIterative spatio-temporal environmental models)را فراهم می کند PCRasterبه عنوان محیط مناسبی را برای ذخیره، اداره و نمایش دادههای ورودی و خروجی فراهم می کند. این نرم افزار قابلیت های فراوانی برای شبیه سازی و مدل سازی فرایندهای مختلف هیدرولوژیکی و طبیعی دارد. برای مثال و آشنایی با این نرم افزار مدلسازی بیلان آب تشریح خواهد گردید. ابتدا بارندگی و تبخیر و تعرق به صورت نقشه ماهانه برای هر ماه در آمده و سپس تفاضل آن ها به دست می آید. در مرحله بعدی با محاسبه بیلان رطوبت خاک، رطوبت خاک مازاد روندیابی گشته مدل وارد مرحله بعدی که محاسبه تراز آب زی رزمینی است می شود و س رانجام رواناب خروجی مدلسازی و محاسبه میگردد. در آخر کار نیز نتایج حاصل از مدل با آمار واقعی مورد مقایسه قرار می گیرد