سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی زاده – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
هانیه معرفت جو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مساله تعیین ظرفیت و جایابی نیروگاه ها یکی اززیرمجموعه های مطالعات برنامه ریزی سیستم های قدرت می باشد خروجی این مطالعات نوع نیروگاه ها ظرفیت و محل احداث آنها به تفکیک سالهای مطالعه می باشد ازانجا که توابع هدف و قیود مطرح دراین مطالعات بسیار وسیع می باشد لذا مساله فوق به دو زیربخش مطالعات تعیین زمان نوع و ظرفیت نیروگاه های مورد نیاز ومطالعات جایابی آنها تقسیم می گردد و این بصورت متوالی انجام میگیرند دراین راستا درحا لحاضر درتوانیر برای مطالعات اول ازنرم افزار Wasp استفاده می گردد و جایابی نیروگاه ها نیز با مطالعات موردی انجام میگیرد که برای مورد اخیر نرم افزار GEP درمرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت دردانشگاه تربیت مدرس توسعه یافته است که جایابی نیروگاه ها با توجه به ویژگی سیستم برق و گاز انجام میگیرد. دراین مقاله به معرفی این دو نرم افزار پرداخته و درانتها یک مطالعه موردی صورت گرفته است.