سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم منانی – دانشگاه پیام نور، گروه علمی زمین شناسی،

چکیده:

کلکسیون مرجانهای اسکلراکتینای سازند نایبند )تریاس پسین( منطقه دیزلو واقع در شمال اصفهان شاام ۲۰۰ نمونه است که ۱۲جنس و ۳۵ گونه شناسایی گردیاده است. اشکال رشد انفرادیپسودوکلنی وکلنی سریوئید تامناستروئید و ماندروئید درمرجانهای مذکور مشاهده می شود جنسهای,Distichophyllia, Retiophyllia, Cuifia, Margarophyllia Astraeomorpha, Pamiroseris, Chondrocoenia, Crassistella, Pamirophyllum, Oedalmia Distichomeana, Stylophyllopsisدر ناحیه مورد مطالعه شناساایی گردیدند .مرجانهای بخش بیدستان و حوض خان سازند نایبند( شانص نورین پسین- رتین میباشند.