سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
فرزین نصیری صالح – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی چاوشیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین مقاله مدل هیدرولوژیکی توزیعی نیمه فیزیکی BTOPMC معرفی میشود که رواناب رادرهرسلول شبکه حوضه محاسبه کرده و ازروش ماسکینهام کونچ برای روندیابی استفاده می کند مدل درحوضه رودخانه فوجی ژاپن کهدارای سومین رتبه ازنظر بزرگی سیلاب سالانه در این کشور است به کاربرده شده است درشبیه سازی ابتدا حوضه به چهاربلوک تقسیم بندی شده و تنها ازیکسال داده برای کالیبراسیون مدل استفاده شده است اززیرمدول برف درشبیه سازی ذوب برف صرفنظر شده پارامترهای مدل به صورت دستی کالیبره شده و ازضرایب راندمان نش – ساتکلیف درارزیابی عملکرد مدل استفاده شده است نتایج شبیه سازی نشان دهنده توانایی مدل درشبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکی درحوضه فوجی به خصوص درفصول غیربرفی است.