سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه خلخالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
محمدجواد منعم – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه سازه های آبی
کیومرث ابراهیمی – استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه آبیاری و زهکشی

چکیده:

نیازهای معیشتی جمعیت رو به رشد کره زمین و محدودیت منابع آب و خاک، ضرورت بهره وری واستفاده بهینه از منابع مذکور را گوشزد می نماید . بررسی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی در نقاط مختلف دنیا، حاکی از فاصله اکثر این پروژه ها از شرایط مطلوب م ی باشد. علاوه بر مشکلات فیزیکی و بهره برداری شبکه ها که موجب ضعف عملکرد آنها شده است، محدودیت های روش شناسی ارزیابی عملکرد نیز مزید بر علت شده و موجب شده است که روش های معمول ارزیابی عملا در بهبود عملکرد شبکه ها تاثیر قابل توجهی نداشته باشند . علی رغم تحقی قات زیادی که در جهت ارائه روش های ارزیابی عملکرد شبکه ها صورت گرفته، مدیران و تصمیم گیران به دلیل پیچیدگی و تعدد متغیرهای مؤثر در عملکرد و محدودیت روش های ارزیابی، همچنان در انتخاب بهترین گزینه های بهبود عملکرد با مشکل مواجه هستند . بنابراین بررسی میزان به بود عملکرد شبکه ها نسبت به تغییر پارامترهای متعدد تصمیم گیری، به منظور انتخاب بهترین گزینه های بهبود عملکرد حائز اهمیت است . در این تحقیق بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها مدل پشتیبانی تصمیمی ارائه شده است که می تواند در این زمینه کارآمد باشد. روش تحلیل پوشش ی داده ها بر اساس بهینه سازی و کاربرد برنامه ریزی خطی بنا شده است . این روش برای ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم گیری با نهاده ها و ستاده های مشابه به کار گرفته شده است . این روش اولین بار برای ارزیابی اقتصادی – فنی واحدهای صنعتی ارائه شد و سپس در سایر بخش ها از جمله ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی مورد استفاده قرار گرفت . از آنجایی که این روش ارزیابی به حل معادلات برنامه ریزی خطی منجر می شود، تحلیل حساسیت نتایج حاصل از ارزیابی در این روش بصورت تحلیلی امکان پذیر می باشد . با استفاده از این قابلیت می توا ن میزان تاثیر تغییر هر یک از متغیر های تصمیم را بر بهبود عملکرد بصورت کمی تعیین نمود و با توجه به آن گزینه های بهبود را رتبه بندی نموده، مناسب ترین آنها را با توجه به امکانات موجود انتخاب کرد . در این تحقیق مدل پشتیبانی تصمیم ا رزیابی و بهبود عملکرد شبکه ها ی آبیاری و زهکشی به روش تحلیل پوششی داده ها و با قابلیت تحلیل حساسیت برای انتخاب گزینه های بهبود تهیه شده است . مدل پشتیبانی تصمیم تهیه شده با استفاده از اطلاعات هشت شبکه مورد آزمون قرار گرفته و قابلیت آن در ارائه راهکارهای بهبود عملکرد و کمک به انتخاب مناسب ترین راهکار بهبود در این مقاله نمایش داده شده است