سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام قدوسی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
فرشته ملکشی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از تنگناهای اساسی که دنیا علیالخصوص مناطق خشک و نیمهخشک با آن مواجه هستند کافی نبودن منابع آب برای مصارف گوناگون اعم از شرب، صنعت، کشاورزی و محیطهای طبیعی میباشد. شبکه های آبیاری یکی از مهمترین و بزرگترین مصرف کنندگان آب می باشند. مدیریت صحیح و افزایش بهره وری آب در این شبکه ها تابع عوامل مختلف سازهای، هیدرولیکی و مدیریتی می باشد. بدلیل تنوع سازه ها و پیچیدگی معادلات حاکم بر جریان، ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب بدون انجام شبیهسازی تقریباً غیرممکن می باشد. امروزه با پیشرفت کامپیوتر، مدلهایی توسعه داده شده اند که با آنها می توان عملکرد یک سیستم آبیاری و زهکشی را تحت شرایط طراحی خاص و سناریوهای مختلف مدیریتی بررسی نمود.(سلطانی محمدی و برومند نسب، ۱۳۷۹CanalMan1 یک مدل کامپیوتری در محیط ویندوز است که برای طراحی، ارزیابی، بهرهبرداری و مدیریت سیستمهای آبیاری و زهکشی بهکار می رود. این مدل جریان غیرماندگار در شبکه کانالها را شبیهسازی می کند . در این مدل معادلات پیوستگی و مومنتم معروف به معادلات سنتونان به روش تفاوتهای محدود برای جریان غیرماندگار یکبعدی حل می شود. این مدل قابلیت شبیهسازی انواع سازههای آبگیر و آببند شامل انواع سرریزها و انواع دریچهها را دارد. در این تحقیق ضمن معرفی کامل مدل و گزینههای مختلف آن به شبیهسازی یک کانال با دبی ورودی و دبی تحویلی به آبگیرهای مختلف پرداخته شده و مقادیر بهینه تنظیم سازهها در شرایط تشکیل جریان غیرماندگار ناشی از بهرهبرداری تعیین گردیده است. نتایج نشان داد که از این مدل میتوان در شبیهسازی شبکه های آبیاری استفاده نمود و راهکارهای مدیریتی مناسب را به منظور کاهش تلفات آب و افزایش راندمان شبکه ارائه نمود