سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
عطااله کاویان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، گروه مهندسی مرتع و
حامد روحانی – استادیار مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی گنبد،گروه مهندسی منا

چکیده:

به دلیل ناهمگنی موجود در حوضه های آبخیز و غیر خطی بودن رفتارهای هیدرولوژیکی و فرسایشی، شناخت کامل روابط موجود در آنها، بسیار پیچیده و مشکل میباشد لذا در ارزیابی و بررسی این سیستمها؛ اندازه گیری که قابلاعتمادترین معیار میباشد به تنهایی کافی نیست در نتیجه مدلسازی صورت میگیرد.این مقاله ساختار مدلSWATرا درفرایند بارش – رواناب بیان میکند. مدلSWATمدل هیدرودینامیکی و نیمه فیزیکی برای کاربرد در حوزه های بزرگ و پیچیده است. مدل از ابزارGISبرای پیش پردازش و پس پردازش استفاده میکند. اساس مدل سازیHRUیا واحد های هیدرولوژیکی است که به عنوان شبکه ای از مناطق هیدرولوژیکی اساسی است. با توجه به اینکه در کشور ما نیاز روزافزون به استفاده از مدل های جدید و کامپیوتری میباشد این مدل میتواند به عنوان جایگزین مناسب برای مدل های هیدرولوژیکی موجود مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.