سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید علی نبوی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محمد جعفر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلام
نوراله اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

رواج تفکر سیستمی در مدیریت با در نظر گرفتن عوامل بیرونی و درونی دخیل در سازمان منجر به ارائه تصویر بهتر و منسجم تری از سازمان گردید که خود موجب ارائه تئوری های جدیدی در مدیریت و از جمله آنها تئوری اقتضایی گردید. در تئوری مذکور مطلق گرایی رد گردیده و کارایی هر شیوه مدیریتی وابسته به انکانات ، شرایط و موقعیتی دانسته شده است که در آن زمان و مکان سازمان را در برگرفته است. نگرش سیستمی چارچوب روش شناختی جهت تحقیق و بررسی ساخت و کارکرد یک سیستم را فراهم می آورد که می تواند ما را در زمینه انتخاب و گزینش بهترین شیوه با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت ان یاری رساند از طرفی استفاده ناقص و ناهمگون بانکهای دولتی و خصوصی از ابزار سیستمانیک گرچه مشکلاتی را برای کاربران به وجود آورده است اما امید می رود با ایجاد زیر ساختهای مناسب و بستر سازی فرهنگی به همراه اعتماد و اطمینان از طریق حذف کردن پول نقد از معاملات رایج ، افزایش دستگاههای کارت خوان و پایانه های فروش حرکت بخ سوی بانکداری الترونیکی در کشور تسریع پیدا کند. خدمات بانکداری الکترونیکی در بازار رقابتی چنانچه مسیری مستمر به سوی ارتقاء و تکامل را نپیناید در پی از دست دادن ارزش و مزیت رقابتی و صرفه های اقتصادی (در مواجهه با انتظارات روز افزوت مشتریان در سیمای میزان رضایت اعلانی و اظهاری آنها) به روایت سامانه های ثبت ماوقع به کارگیری خدمات ، محکوم به زوال ( در اثر کاهش ثمر بخشی و میزان بکارگیری ) است. در این مقاله برای حل این مشکل مدل بلوغی هفت لایه برای ارتقاء مستمر کییت خدمات بانکداری الکترونیکی در قالب دیدگاههای سیستمی پیشنهاد گردیده است که از طریق کیفیت سنجی مستمر خدمات و در استفاده از آنها و فاصله سنجی به کمک راه حلهای بهبود طلبی که تحقق آنها قابل ردیابی است مسیری تکاملی و رو به ارتقاء برای این خدمات را به دست می دهد.