سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل حجتی مروست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
محمدتقی دستورانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
علی طالبی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
علی سلاجقه – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت ساکن در شهرها و گسترش آنها به ویژه افزایش تعداد کلان شهرها در کشور، توجه وپرداخت به آبخیزداری شهری با در نظر گرفتن اصول و مفاهیم صحیح، نه تنها ضرورتی گریز ناپذیر بلکه یک الزام است. در این تحقیق سعی بر این است تا مدلURBS – MO که از مدلهای جدید در زمینه آبخیزداری شهری می باشد معرفی گردد. این مدل توزیع هیدرولوژیکی، اجزای سیل ناشی از بارش (یعنی رواناب سطحی و زیرسطحی، زهکشی از طریق جریان فاضلاب و تبخیر و تعرق) و همچنین اطلاعات مربوط به چگونگی خاک شهری (سطح اشباع، ظرفیت ذخیرهسازی) در مقیاس جزئی مدلسازی میکند، سپس با توصیف دقیقی از شبکه هیدروگرافی ارتباط میدهد. این مدل به طور مداوم اجرا می شود و برای بازسازی سری متغیرهای هیدرولوژیکی با زمان بسیار طولانی، در نظر گرفته شده است. به منظور ارزیابی این مدل، از آن در دو مقیاس متفاوت در دو حوزه شهری با کاربریهای مختلف زمین که دادههای هیدرولوژیکی آنها در دسترس بود، استفاده شده است. این ارزیابی بر اساس مقایسه میزان جریان و سطح اشباع مشاهدهای و شبیه سازی شده و جزئیات محدودههای مختلف (خاک، مناطق غیر قابل نفوذ یا طبیعی)نسبت به خروجی، صورت گرفت. مطالعه مذکور توسطRodriguez و همکاران ( ۲۰۰۸ )، در کشور فرانسه انجام شده است و از نتایج مثبتی برخوردار میباشد. به همین منظور در حال حاضر این مدل در حال کالیبراسیون و اجرا در بخشی از شهر تهران میباشد.