سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب البرزی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی جم
معصومعلی سلیمیان – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی جم

چکیده:

امروزه، سازمانها، برای ادامه بقا و همچنین بالا بردن قدرت رقابت خود، ناگزیر از به کار گیری مد یریت دانش ، در کنارشناسایی و استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات علمی هستند .مدلهای تعالی سازمانی از جمله مدل تعالی سازمان ی اروپا یی «EFQM»که به اختصار در ای ن مقاله ، مدل تعال ی سازمانی نامیده شده است؛ نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. شناسایی دقیق و بررسی الگوی مفهومی مدل تعالی سازمانی و مقایسه کلی چند مدل مشهور آن- از جمله مدلهای مالکوم بالدریج ودمینگ – و بررس ی تجارب کشورها ی مختلف در انطباق مدلهای تعالی با شرایط خود، به عنوان ادبی ات تحقی ق موردبررسی قرار گرفته است.، بررسی مطالعات انجام شده قبلی درطراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در کشور- از جمله جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی بهره وری و تعالی ایران- نیز انجام شده است. در گام بعدی، با مطالعه اسناد و مدارک سازمان ،تصویری از شرایط محیط ی شرکت حاصل گردی د. پس ازتحلیل روایی و پای ایی پرسشنامه ، نسبت به جمع آوری وتجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتا یج زی ر از جمله مهمترین نتایج تجزیه و تحلیل داد هها م یباشد.-۱ بررسی عملکرد شرکت ، در ای زو ۹۰۰۱ ، همانند مقایسه رکوردهای یک شناگر است و این امر اگرچه ممکن است به بهبود رکورد شخصی او منجر شود ولی برای برگزار ی مسابقه با رقبا، به تنهایی در پیش بینی برنده کارساز نیست و این م یتواند مهمترین تفاوت ایزو ۹۰۰۱ و بهبود تعریفشده در آن نسبت به مدل تعالی سازمانی و منطق بهبود آن باشد.-۲ با تحلیل داده های تحقیق، در مورد اولویت معیارهای مدل در نتایج اجرای مدل بر سازمان، با استفاده از منطق تبد یل عدد فازی به قطعی، به ترتیب معیارها ی نتا یج مشتر ی، معیار رهبری و نتایج جامعه نسبت به سا یر معیاره اازاولویت بیشتری برخوردار بوده است.-۳ انطباق مدل تعالی با تعیین وزن برای معیارهای یک مدل ارزیابی نظیر مدل ارزیابی تعالی سازمانی اروپا یی، امکان استفاده بهتر از مدل را برای سازمان مقدور میسازد.