سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
محمد علی قربانی – دانشیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
پیمان یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
حکیمه اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

چندین روش برای استخراج هیدروگراف واحد مصنوعی وجود دارد که بیشتر آنها با دستورالعمل و روابط فردی برای هیدروگراف از طریق نقاط آماری کم بدست می آیند. به همین خاطر این مشکل که هیدروگراف واحد ایجاد شده دارای مقادیر منفی و نوسانات ناپایدار باشد، وجود دارد. لذا بدین منظور جهت استخراج هیدروگراف واحد، مدل جدید تابع انتقال TF معرفی شده است. از مهمترین خصوصیات مدل پایدار کردن نوسانات حاصل و از بین بردن مقادیر منفی در تهیه هیدروگراف واحد می باشد. البته تعداد پارامتر های کم و سادگی مدل از جمله خصوصیات دیگر است که مدل TF را نسبت به روش های دیگر متمایز می کند. در این مدل با تخمین پارامتر ها، مقادیر هیدروگراف واحد بدست آمده و طبق آن رواناب خروجی محاسبه شده است. این مدل در حوضه آبریز لیقوان بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده با نتایج روش حداقل مربعات مقایسه شده است. در کل، این روش، مشاهدات را با دقت قابل قبولی شبیه سازی کرده و دقت آن نیز نسبت به روش حداقل مربعات بیشتر است.