سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دانشیار گروه مدیریت کارآفرینی
زهرا غلامی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
اسماعیل رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

شرکت های کوچک و متوسط برای توسعه و عملکرد اقتصادی هر کشوری بسیار مهم بوده و یک منبع مهم انعطاف پذیری و نوآوری و بهترین مأمن برای فعالیت های کارآفرینانه محسوب می شوند. عموما SMEs توسط افرادی باانگیزه و سخت کوش شروع به کار می کنند که اگر این ویژگی ها با گرایش به بازار یکپارچه شود، شانس موفقیت شرکت را افزایش می دهد. بنابراین بازاریابی یک وظیفه مهم در SMEs است زیرا بیشتر اوقات SMEs مستقیما تمرکز خود را بر روی جنبه های تکنولوژیکی فرآیند تولید قرار می دهند و توجهی به مشتری ندارند. لذا CRM ابزار مفیدی برای SMEsاست تا روابطشان را با مشتری مدیریت کنند. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد شرکتهای کوچک و متوسط استان مازندران است که بر اساس جدول مورگان تعداد ۲۸۲ نفر به عنوان نمونه با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که اندازه سازمان، تواناییهای کارکنان در استفاده از سیستمهای اطلاعاتی، حمایت و نوآوری مدیران ارشد و قابلیتهای مدیریت دانش بر پذیرش CRM در کسب و کارهای کوچک و متوسط تاثیر می- گذارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای تواناییهای کارکنان در استفاده از سیستم- های اطلاعاتی و اندازه بیشترین پیشبینیکنندگی را از پذیرش CRM در کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند