سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین گلی خطیر – کارشناس ارشد پترولوژی
حسین مهدیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محیط رضائی کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
علی صادقی – کارشناس ارشد پترولوژی،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

زون گرانیتوئیدی فریمان تربت جام با وسعت تقریبی ۴۰کیلومتر مربع دراستان خراسان رضوی و در۳۵کیلومتری جنوب شرق شهرستان فریمان واقع شده است این توده میکاشیست های پرکامبرین و شیلهای ژوراسیک را قطع نموده و دگرگونی مجاورتی بارزی را درآنها به وجود آورده است همچنین دارای طیف ترکیبی شامل دو واحد اسیدی و بازیک مجزا ازهم می باشد که واحد اسیدی دارای ترکیب سنگ شناسی آلکالی گرانیت گرانیت گرانودیوریت وواحد بازیک شامل دایکهای میکروگابرویی می باشد مطالعات ژئوشیمیایی نشان میدهد که ماگمای والد توده مورد مطالعه از نوع کالک الکالن و نسبتا پرالومین تا متاآلومین بوده و دارای ماهیت پتاسیم متوسط تابالا می باشد بعلاوه تبلور تفریقی و آلایش پوسته ای عوامل اصلی درتحول ماگمای سازنده توده موردمطالعه هستند نمودارهای تمایز تکتونیکی نشان میدهد که این توده به گرانیت های نوع قوس آتشفشانی و حواشی فعال قاره ای تعلق دارد و احتمالا درطی رخداد کوهزایی سیمیرین میانی و زون فرورانش صفحه اقیانوسی نئوتتیس به زیرصحفه قاره ای ایران مرکزی استقرار یافته است درادامه باتغییرات رژیم تکتونیکی و ایجاد محیط های ریفتی درون صفحه ای درمنطقه موردمطالعه دایکهای میکروگابرویی ازمسیرهای مناسبی نظیر شکستگی ها و نقاط تقاطع گسلها به سطح راه یافته اند.