سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر جبال بارزی سر بیژن – شرکت برق و الکترونیک قشم ولتاژ

چکیده:

انواع مختلفی از ماژول های فتوولتائیک تولید شده اند که برای ساخت هرکدام از آنها از تکنولوژی و مواد اولی هی متفاوتی استفاده شده است. در میان آنها، ماژول های ساخته شده از کریستال سیلیکون برای کاربرد های زمینی بسیار مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز بیشترین مصرف را نسبت به تگنولوژ یهای دیگر به خود اختصاص داد هاند. تکنولوژی های جدیدتر هم با توجه به یکسری خصوصیات و مزایا مانند برخورداری از قابلیت انعطاف، بازدهی بهتر در شرایطی با تابش نور کمتر، استفاده از مواد اولی های که در طبیعت فراوا نتر و هزین هی استفاده از آنها کمتر باشد، و ویژگی های دیگر، در کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار م یگیرند. از سوی دیگر، برای افزایش راندمان در هر کدام از این تکنولوژ یها، تحقیقات و مطالعات مختلفی در حال انجام می باشد. به همین جهت بررسی و شناخت تکنولوژی های مختلف موجود و اطلاع از تغییرات و بهین هسازی های انجام شده درآنها، امری اجتناب ناپذیر می باشد. در مقاله تهیه شده، ماژول های فتوولتائیک پرمصرف، مورد بررسی قرار گرفت هاند.