سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا ترنگ – مدیریت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
فریدون پاداشت – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مجید نحوی –

چکیده:

رقم دمسیاه همانند سایررقم های محلی برنج علیرغم داشتن کیفیت عالی پخت دارای ارتفاع بوته بلند حساس به ورس و همچنسن حساس به بیماری بلاست می باشد دراین پژوهش به منظور ایجاد رقم جدید برنج دمسیاه با ارتفاع بوته متوسط و متحمل به بیماری بلاست با حفظ کیفیت عالی پخت درسال ۱۳۷۰ با همکاری بخش تحقیقات کشاورزی هسته ای سازمان انرژی اتمی بذورالیت رقم محلی دمسیاه تحت تاثیر اشعه گاما با دز۲۰۰ گری به شدت ۵ گری دردقیقه ازچشمه کبالت قرارگرفتند بذورتحت تاثیر اشعه به همره بذور شاهد نمونه های پرتودهی نشده بطور جداگاه بصورت بالک درخزانه بذرپاشی شدند درنسل M1 بذور تک خوشه از ساقه اصلی هربوته جداگانه برداشت گردیدند تا جمعیت گیاهی نسل بعد را تشکیل دهند درسال زراعی ۱۳۷۱ ازنسلM2 لاینهای موتانت پاکوتاه مقاوم به ورس متحمل به بیماری بلاست و زودرس انتخاب گردید این گزینش درنسلهای M3تاM5 ادامه یافت و درنهایت پس از ارزیابی ۲۹ لاین منتخب درآزمایش مشاهده ای ۱۴لاین موتانت پاکوتاه انتخاب شدند. لاینهای منتخب بدلیل اینکه باروری بالایی نداشتند طی ۶ نسل با رقم اصلی دمسیاه والد مادری تلاقی برگشتی داده شدند.