سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه دهقان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
محمود ذکایی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

همزیستی میکوریز یکی ازمهمترین انواع رابطه همزیستی درگیاهان می باشد و مطالعات مربوطه نشان میدهد که قارچهای میکوریزی نقش کلیدی برتاثیر روی رشد و جذب عناصر درگیاهان دارند دراین آزمایش قارچهای میکوریز آربوسکولار موثر بررشد بهینه گیاه برنج Oryza sativa درمنطقه لاین استان خراسان شناسایی شد و نتایج این پژوهش نشان داد درصد حضور سرده Glomus نسبت به دیگر سرده های شناسایی شده دررتبه اول قرار دارد و گونه هایی از این سرده با نام های Glomusfasciculatum Glomusmosseae نیز درخاک این منطقه شناسایی شدند.