سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهناز ملول – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
مریم منانی – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
احمدرضا خزاعی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور شناسایی سیستماتیک فونای شکم پای موجود در واحدهای سنگی سازند نای بند در منطقه فردوس، برشیی از ایین سیازند در مجاورت روستای حسن آباد در ۱۳ کیلومتری شمال غرب فردوس مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به بررسی هیای انجیام شده بر روی نمونه های جمی آور ی شیده ۵ گونیه در قالی ۴ جنس شامل Anulifera ،Purpuroida dilophosignata Protorcula sp. و Protorcula iranica ،Coelostylina conica ،bindosa و نیز یک گروه از شکم پایانTurbinid forms مورد شناسایی قرار گرفته اند. مقایسه این مجموع با انواع گزارش شده از ایران مرکزی سین ترییاس پسیین )نورین-رتین( را برای این نهشته ها مورد تاکید قرار می دهد. گسترش جغرافیای دیرینه ایین رسیوبات در غیرب اییران مرکیزی در مقایسه با فونای مشابه قاب ذکر است