سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدر
محمدجواد منعم – دانشیار گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

محدودیت منابع موجود برای احداث شبکه های جدید آبیاری در دنیا، پایین بودن عملکرد اغلب شبکه های آبیاری از حد انتظارات و صرف سرمایه های وسیع جهت ساخت و بهره برداری از آنها، موجب توجه بیش از پیش به ارزیابی و ارتقاء عملکرد شبکه ها گردیده است. ارتقاء سامانه های کنترل و خودکار سازی شبکه های آبیاری باعث بهبود روشهای تحویل و توزیع و افزایش انعطاف پذیری می گردد. از اولین گامهای خودکار سازی شبکه ها استفاده از تجهیزات ابزار دقیق در اندازه گیری و پایش تراز آب است. در این مقاله به معرفی سنسورهای اندازه گیری عمل و عوامل موثر در ازریابی عملکرد آنها پرداخته و در ادامه شاخص های ارزیابی بصورت کمی و کیفی ارائه شده است. تعداد ۲۰ شاخص کمی به تفکیک دیدگاه های فنی، بهره برداری و نگه داری و اقتصادی ارائه شده است. شاخص های کیفی طبق جدول ۲ بصورت ۱۴ معیار برای ۴ سنسور که در شبکه های آبیاری کاربرد گسترده ای دارند ارائه و با بررسی های کارشناسی امتیازدهی شده اند.