سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

معصومه وصله – کارشناسی ارشد زیست شناس
محمدمهدی دهشیری – عضوهیئت علمی دانشگاه بروجرد

چکیده:

تحقیق حاضربا هدف شناسایی گونه های گیاهی و معرفی فلور تعیین شکلهای زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه مخمل کوه خرم آباد که جز رشته کوه های زاگرس می باشد انجام گرفت به این منظور نمونه های گیاهی از نقاط مختلف منطقه درطی دو فصل رویشی بین سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۹ جمع آوری و سپس مورد شناسایی قرارگرفتند نواحی رویشی گیاهان منطقه به این شرح مورد بررسی قرارگرفته شد ایرانو – تورانی ۳۸درصد ایرانو – تورانی و صحارا – سندی ۸/۶۶% ایرانو – تورانی و اروپا سیبری ۳۸/۶۶% ایرانو-تورانی و مدیترانه ای ۵درصد و چندناحیه ای ۱۰/۶۸% دربین گیاهان منطقه تروفیت ها با ۴۰/۶۶ % همی کریپتوفیتها با ۳۴درصد و فانروفیت ها با ۱۱/۳۳درصد فراوانترین شکلهای زیستی محسوب میشود از۱۵۰ گونه گیاهی موجود درمنطقه ۴ گونه انحصاری ایران هستند.