سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه احمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
لیلا طایفه سیدعلیخانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
آمنه کریم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

شناسایی و معرفی رستنیهای یک منطقه از اهمیت ویژهای برخورداراست که از آن جمله میتوان به امکان دسترسی آسان و سریع به گونه گیاهی خاص در محل و زمان معین، تعیین پتانسیل و قابلیتهای رویشی منطقه، امکان افزایش تعدادگونههای منطقه از نظر تراکم، شناسایی گونههای مقاوم و گونههای در حال انقراض و کمک به حفظ آنها و استفاده اصولی از آنها و تعیین پوشش گیاهی کشور نام برد. در این تحقیق فلور، شکل زیستی ، فرم رویشی، همچنین پراکنش جغرافیایی گیاهان زیر حوزه نازلو چای در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در میان تیرههای موجود در منطقه، خانوادههایCompositae و Graminae بیشترین تعداد گونهها را به خود اختصاص داده اند. از نظر شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و طول عمر زیستی به ترتیب همیکریپتوفیتها، عنصر ایران تورانی و چند سالههابیشترین فراوانی را در منطقه دارند. اهداف عمده این تحقیق شناسایی دقیق گونه های گیاهی و بررسی شکل های زیستی و نوع بهره برداری از آنها می باشد. اهداف این بررسی ایجاد کلکسیونی از گیاهان منطقه، شناسایی نمونه های گیاهی جمع آوری شده، کمک در تعیین هر چه دقیق تر تنوع گونه ای در استان و نهایتا کشور و همچنین فراهم آمدن امکان مقایسه میان این منطقه با مناطق تخریب شده و فراهم نمودن الگویی جهت احیاء مناطق تخریب شده با شرایط مشابه این منطقه بوده است