سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام نامجو – دانش آموخته کارشناسی ارشد زیستگاه ها و تنوع زیستی دانشگاه علوم تحقیق
بهروز بهروزی راد – استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز ایران
اسفندیار فاتح – استادیار گروه کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

چکیده:

منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب به مساحتی حدود ۴۱۵۷ هکتار در استان خوزستان، شمال شهرستان دزفول در بخش سردشت واقع شده است که از سال ۱۳۸۷ برای کاهش شکار و صید و جلوگیری از تخریب به عنوان منطقه شکار ممنوع تعیین شده است.هدف از انجام این تحقیق شناسایی گیاهان منطقه در فصل رویشی استان خوزستان به منظور مدیریت اکوسیستم برای پایداری دراز مدت و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش بینی وضعیت آینده می باشد. پوشش گیاهی این منطقه در فصل بهار سال ۱۳۹۰ موردبررسی قرار گرفت و در این بررسی مشخص شد که در منطقه قلعه شاداب در فصل بهار ۸۰ گونه گیاهی از ۲۸ خانواده وجود دارد که Poaaceae با ۱۷ (گونه۲۱/۵۱ درصد) بیشترین گونه ها را به خود اختصاص داده است. بررسی شکل زیستی گیاهان نشان داد که در بین گیاهان منطقه، تروفیت ها با ۳۴ گونه( ۴۲ درصد) همی کریپتوفیت با ۳۲ گونه ( ۴۰درصد) بیشترین مقدار و و کامفیت با ۳ گونه (۴ درصد) کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. از نظر پراکنش جغرافیایی ۴۳ درصد و بیشترین مقدارمربوط به عنصر ایرانی تورانی، ۱۱ درصد ایرانی تورانی و مدیترانه ای ، ۲ درصد صحرا سندی، ۳ درصد عناصر مشترک ایرانی تورانی و صحرا سندی، ۱ درصد ایرانی تورانی و اروپایی سیبریایی می باشد.