سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اردشیر کهنسال – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
فهیمه کوه نورد – کارشناس ارشد زیست شناسی
مهدی مجاب –
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

علفهای هرززیادی درمزارع ذرت وجود دارد اما شناسایی و معرفی گونه های جدید باعث می شود که مدیریت آنها درآینده نچندان دوربا هزینه کمتری انجام شود نیلوفرعلف هرزجدید و مهاجمی است که براساس پژوهشهای انجام شدهاز سال ۱۳۸۱تا۱۳۸۶ درمزارع ذرت بخشهای مختلف شهرستان فسا وجود دارد نتایجی این بررسی ها نشان میدهد که از عوامل تهاجم نیلوفرIpomoea tricolor درمزارع ذرت و برخی مزارع گوجه فرنگی بخشش ششده و قره بلاغ شهرستان فسا استفاده از آن به عنوان پوشش سایبانها توسط صاحبان مزارع نزدیکی سایبانها به کانال آب و انتقال بذر درمرحله اول توسط کانالهای آب کارایی پایین علف کشهای برروی این گونه درمزرعه ذرت انتقال بذر به وسیله ادوات کشاورزی بخصوص کمباین باعث پراکنش بذرآن درمنطقه شده است هجوم آن به مزارع ذرت باعث رقابت برسرآب موادغذایی و نور شکسته شدن بوته ها ایجادچتربرروی بوته و جلوگیری از گرده افشانی مناسب بلال ها و کاهش عملکرد می شود.