سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کژال فداکار –

چکیده:

سرزمین ایران از قومیت های گوناگون و متفاوتی تشکیل شده است. هر کدام از قومی تها با زبان وادبیات ویژ ه ی خود در جهت هرچه بهبود بخشیدن به فرهنگ سرزمین ایران در تلاش و کوش شان د. زبان کردی نیز به عنوان یکی از زبا ن های اصیل ایرانی از قدمتی چند هزار ساله برخوردار اس ت. در زبان کردی نیز شاعران و نویسندگان فراوانی بود ه اند که در راستای خدمت به این زبان تلا شهای وسیعی از خود نشان داده اند. ملّاخدرا احمد شا هویسی میکاییلی مشهور به نالی، یکی از شاعران و نویسندگان برجست هی زبان و ادب کردی است، که با زبانی سلیس و آراسته اشعار غرّا و زیبایی سروده اس ت. این دیوان مشحون از ظرافت های ادبی و صناعات هنری اس ت. یکی از هنرنمای ی هایی که در این دیوان دیده م یشود توجه نالی به کنایه و تجلّی آن در این دیوان ارزشمند است. نام نالی در منابع گوناگون به یک صورت آمده است، اما در رابطه با سا ل زاد او اختلاف نظرهایی در میان پژوهشگران وجود دارد