سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

همایون صباغ زاده – مدیر پروژه طرح جامع آب کشور (مشاور مادر)
مجید خلقی – دکتری منابع آب و عضو هیات علمی منابع آب دانشگاه تهران
شهاب کاوه کار – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تبریز
روح اله یاری – دانشآموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی و کارشناس موسسه تحقیقات آب

چکیده:

مفهوم مدیریت به هم پیوسته منابع آب IWRM)جهت حل مهم ترین چالش های پیشرو از جمله افزایش روز افزون تقاضا و کاهش ذخایر آبی از ۴۰ سال پیش مطرح گردید و این رویکرد مدیریتی در اکثر کشورهای جهان در حال برنام هریزی و یا اجرا می باشد. یکی از راهکارهایی که امروزه در تسهیل برنامه ریزی و اجرایIWRM به کار گرفته میشود، استفاده از شاخص ها و معیارهای پایداری است. جهت ارزیابی یک سیستم نیاز به مجموع های از شاخ صهایی است که بتواند یک سامانه را از جنبههای مختلف بررسی نماید و انعکا سدهنده مسایل حال و یا بیانگر ناپایداری در آینده باشد. به عبارت دیگر استفاده از شاخص ها بعنوان ابزار، ساختار و اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت منابع آب در تدوین سیاس تهای متضمن پایداری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بنابراین در این راستا تعریف، نحوه محاسبه و تفسیر معیارها و شاخ صها به منظور اولین گام ارزیابی محسوب میگردد. هدف از ارایه این مقاله نیز مدنظر قرار دادن مهم ترین مسائل آب زیرزمینی در قالب شاخ صهایی جهت ارزیابی توسعه و بهره برداری پایدار از این منابع میباشد