سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیده سادات امیرلطیفی – کارشناسی ارشد زیست شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شادمان شکروی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه زیست شناسی
ندا سلطانی – دانشیار، گروه زیست شناسی، پژوهشکده‌ی علوم پایه‌ی کاربردی جهاد دانشگاهی

چکیده:

با رویکرد استفاده در بیوتکنولوژی کشاورزی سیانوباکتریوم ناشناخته Anabaena sp. FS 76 ، از شالیزارهای استان گلستان جمع آوری شد. سپس تحت تنش های توام دی‌اکسید کربن، pH اسیدی و قلیایی افراطی (۵ و ۹و۱۱)، و نیز در شدت نور محدود افراطی (۲ میکرومول کوانتا بر مترمربع در ثانیه) قرار داده شد. فاکتورهای مانند رشد، برون ریزش آمونیوم، وضعیت رنگیزه ای، تعداد و طول فیکوبیلی‌زوم‌ها، نسبت فتوسیستمll به l، فعالیت نیتروژنازی، فراوانی و مورفولوژی هتروسیست ها، محتوای کربوهیدرات و پروتئین کل، ارزیابی گردید.نتایج نمایانگر این است که Anabaena sp. FS 76 توانایی خوگیری و تعدیل رفتار برون ریزشی را دارد و دستگاه فتوسنتزی و فیکوبیلی‌زومی در مواجهه با اثر ترکیبی pHاسیدی و قلیایی افراطی(۵ و۱۱) سازگار می باشد. ولی محدودیت دی‌اکسید کربن در شدت نور محدود افراطی که به طور معمول در شالیزارها موجود است را دارد. فعالیت فتوسنتزی و نیتروژنازی بر خلاف سیانوباکتری های گزارش شده در ایران، در شرایط تنش های افراطی، افزایش می‌یابد. برون ریزش آمونیوم در این شرایط قابل توجه بوده و مکانیسم تراکمی دی اکسید کربن در این سیانوباکتری، در دو جهت عمل می کند. این سیانوباکتری می تواند در درجه نخست اهمیت و توجه از نظر کاربردهای آتی به عنوان کود زیستی جهت تلقیح در شالیزارهای استان قرار گیرد.