سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نصراله جواهری – دکتری ساز ههای آبی-شرکت مهندسی مشاور آب عمران پردیسان
ابراهیم فتاحی – دکتری هواشناسی -پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

سیست مهای هشدار سیل به عنوان یکی از رو شهای مدیریت سیل از طریق پی شبینی زمان، شدت و حجم سیل در حوضه آبریز نقش چش مگیری در کاهش خسارات سیل از یک طرف و اعمال سناری وهای مناسب بهر هبرداری از منابع آب حوضه آبریز ازطرف دیگر دارند. این مقاله به معرفی سامانه پی شبینی سیل حوضه کارون م یپردازد. اطلاعات پی شبینی شده هواشناسی در این سامانه بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل عددی هواشناسی WRF یا MM5 تامین م یشود. پی شبین یهای عددی مدل هواشناسی برای محدوده مذکور به صورت روزانه اجرا شده و با مشاهداتreal time در همان دوره کالیبره م یشود. شبی هسازی بارش – رواناب جریان سیل با استفاده از سیستم مد لسازی مدل بارش – رواناب سریHECنظیرHEC1 یا HEC-HMS انجام م یشود. این مدل، یک ماژول برای م د لسازی برف دارد، که میتواند تجمع و ذوب برف را در مناطق ارتفاعی مختلف حوضه شبی هسازی کند. کل حوضه آبریز کارون و دز در محل ایستگا ههای هیدرومتری و نقاط هدف پی شبینی به زیر حوض ههایی تقسیم شده است. این مدل برای ایستگا ههای هیدرومتری داخل حوضه کالیبره شده و براساس آن، توزیع رواناب در زیر حوض هها محاسبه م یشود. از داد ههای انداز هگیری شده ه مزمان با وقوع سیل و همچنین داد ههای تاریخی برای انطباق نتایج پی شبینی استفاده م یشود. روندیابی جریان از حوضه بالادست به نقاط کنترل پائین دست بر اساس روش روند یابی هیدرولوژیکی ماسکین گهام تنظیم شده و در محل مخازن س دها تحلیل سناری وهای کنترل سیل با دقت بیشتری در موقعی تهای مختلف داخل حوضه امکان پذیرشده است.