سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میلاد حسین تبارروشن – دانشگاه سمنان
رضایی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان،

چکیده:

در این مقاله عملکرد آنتن تشدیدی عایقی مستطیلی در بالای زیرلایهDGS ساختار زمین ناقص(بررسی شده است. روش تغذیه باخط میکرو استریپ برای تغذیه آنتن انتخاب شده است. با بررسی جریان های سطحی آنتن مرجع، چیدمان مناسب سلول زمین ناقص انتخاب شدهاست. پس از طراحی ساختار زمین ناقص مناسب، تأثیر کاربرد این زیرلایه در الگوی تشعشع، بهره و پهنای باند برای آنتن تشدید کننده عایقی مستطیلی به کمک شبیه سازی در نرم افزارHFSSبررسی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده کاربرد زیرلایه DGS برایRDRA با ثابت عایقی نسبی ۸۳ منجر به افزایش پهنای باند امپدانسی وبهبود عملکرد آنتن در باند بیسیم شده است.