سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رباب آذرمی عربشاه – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم اصغری کلجاهی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله زمین لغزشهای قدیمی موجود در محدوده مخزن سد ونیار تبریز قبل از آبگیری سد موردمطالعه قرار گرفته است. مشخصات زمین لغزشها با استفاده از تصاویر ماهوارهای و هوایی مورد بررسی قرارگرفته سپس در بازدیدهای میدانی به عمل آمده هر کدام از آنها مورد کنترل قرار گرفته است. در این مطالعه۱۸ زمین لغزش شناسایی شده است که ۸ زمین لغزش از نوع عمق تا نیمه عمیق میباشد و ۱۰ زمین لغزش دیگر از نوع سطحی یا گلروانه است. از مهمترین عواملی که سبب ناپایداری دامنهها در مخزن سد ونیار شده است شیب تند، توپوگرافی خشن، نوع مصالح، وجود درز و شکاف، پاشویی رودخانه و عوامل انسانی میباشد. پرشدن مخزن سد، ایجاد مشکل برای دریچههای آبگیری، گلآلود شدن و کاهش کیفیت آب مخزن سد، تشدید فرآیند فرسایش، از بین رفتن پوشش گیاهی و زمینهای زیر کشت مهمترین اثرات وقوع زمین لغزش میباشد.با آبگیری سد احتمال فعالیت مجدد و وقوع زمین لغزشهای جدید در مخزن سد ونیار وجود دراد که این فرآیند سبب افزایش بار رسوبی میگردد و عمر مفید سد را کاهش میدهد