سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه منتظری نجف آبادی – دانشجوی کاشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
عبدالحسین کنگازیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه زمین شن
امراله صفری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده:

در این پژوهش میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین (بارمین) ناحیه خانه سورمه ( ۶۰ کیلومتری غرب اصفهان )به ضخامت ۴۰۰ متر مطالعه شده اند .با انجام مطالعات سنگ چینه نگاری و آزمایشگاهی و میکروسکوپی وشناسائی میکروفسیل ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده تعداد ۱۰ ریزرخساره کربناته معرفی شدند. این ریزرخساره ها طبق مدل رسوبی ارائه شده بوسیله تاکر و رایت( ۱۹۹۰ ) در یک رمپ کربناته تشکیل شده اند. همچنین یکریزرخساره کنگلومرائی و دو ریزرخساره ماسه سنگی و دو ریزرخساره هیبریدی در ساحل تشکیل شده اند . ریزرخساره های کربناته عبارتند از:ریزرخساره اکینودرم اربیتولین بریو باندستون Bریزرخساره اربیتولین اکینودرم بیوالوز بریوفلوتستون F ریزرخساره اکینودرم مولوسک اربیتو بریو رودستون Rمتعلق به زیرمحیط رمپ کم عمق- ریزرخساره بیوکلاست آنکوئید بریو پکستون P1ریزرخساره بریوزوآ بیوکلاست بیوالوز اربیتو پکستون P2 ریزرخساره اربیتولین بیوالوز بریوزوآ پکستون P3ریزرخساره بریو اربیتو وکستون(ریزرخساره بریو اربیتو وکستون(W1 ریزرخساره بیوکلاست بریوزوآاربیتولین وکستون W2مربوط به زیرمحیط رمپ عمیق و ریزرخساره میکروبیوکلاست وکستون( W3ریزرخساره بیوکلاست مولوسک اربیتو بریو مادستونMمربوط به خارج از رمپ کربناته و داخل حوضه عمیق تر. سطح انرژی نیز در محیط رسوبی منطقه مورد پژوهش از کم انرژی تا پرانرژی تغییر میکند و تغییرات شیب نیز در این رمپ کربناته بطور تدریجی است.