سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هیوا فاروقی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد فتحیان – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران
مهدی حیدری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران
کورش رحمن زاده – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این مقاله مسأله زمانبندی و تحلیل توالی حرکات ربات در سلولهای تولیدی رباتیک دو ماشینه انعطافپذیر، مدنظر قرارگرفته و با فرض اینکه در سلول تولیدی مدنظر، ماشینها به دلیل فرض انعطاف پذیری توانایی انجام کلیه عملیاتها را دارا میباشند و نیزقطعات، یکسان در نظر گرفته میشوند، رویکرد پیشنهادی جدیدی برای یافتن سیاستهای حرکتی بهینه و زمان سیکل بهینه ارائه شده است. بر این اساس، زمان سیکل در سیاستهای حرکتی موجود در سلولهای رباتیک دو ماشینه با سیاستهای حرکتی پیشنهادی مقایسه شده و ثابت شده است که نرخ خروجی مربوط به سیکل پیشنهادی جدید در سلول رباتیک دو ماشینه افزایش یافته و به عبارت دیگر زمان سیکل کاهش یافته است