سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه کشورهای جهان سوم دریافته اند رشد سریع و تقلیدی که به تکرار مراحل نوسازی کشورهای غربی می پردازد، سبب اختلاف طبقاتی شدید اجتماعی و تخریب دو چندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه می شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفیتفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادری که در دسترس دارند، به حد افراط استفاده می کنند. نتیجه این روند این است که منابع پایان پذیر، تهی، و منابع تجدید شدنی نیز به جهت عدم مدیریت درست، به منابع فناپذیر تبدیل می شود .به همین جهت مسائلمحیط زیست، مورد توجه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینه های اقتصاد منابع، اقتصاد( محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکی از مباحث محوری است(پرمن و همکاران، ۷۸۳۱ . هدف از مطالعه این روش پی بردن به این اصل است که روش هزینه تخریب اجتناب شده، هزینه جایگزینی و هزینه جابجایی،ارزشخدمات بوم سازگان راهم در رابطه با هزینه تخریب اجتناب شده به علت فقدان خدمات، هزینه ی خدمات جایگزینی بوم سازگان، یا( هزینه ارائه خدمات جابجایی را ارزیابی می کنند(مازوتا و همکاران، ۰۲۲۲ . روش هزینه ی تخریب اجتناب شده، هزینه جایگزینی و هزینه جابجایی، روش های مرتبطی هستند که ارزش خدمات بوم سازگان را هم در رابطه با هزینه های تخریب اجتناب شده بهعلت فقدان خدمات، هزینه ی خدمات جایگرینی بوم سازگان، یا هزینه ارائه خدمات جابجایی راارزیابی می کنند . این روش ها،مقادیر مشخص و روشنی راازارزش های بوم سازگان ، که بر مبنای تمایل مردم به پرداخت در ازای یک محصول یا خدمات باشد، ارائه نمی دهند . در واقع مردم تصور می کنند که هزینه های تخریل اجتناب شده یا جایگزینی بوم سازگان ها یا خدماتشان بودجهمناسب با ارزش این بوم سازگان یا خدمات را فراهم می کند . این بر مبنای این تصور است که اگر مردم به علت فقدان خدمات بوم سازگان، متحمل هزینه های تخریب اجتناب شده یا جایگزینی خدمات بوم سازگان شوند در این صورت این خدمات باید حداقل ارزش چیزی را که مردم در ازای جایگزینی پرداخت می کنند، داشته باشد.بنابراین، در موارد مخارج تخریب اجتناب شده یا جایگزینی موجود یا آنچه در آینده پیش خواهد آمد، این روش ها مناسب ترین روش کاربردی هستند