سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه نصیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، پردیس ابوریحان، دان
روح الله سبحانی – دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
عبدالرضا صالحی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
مهدی امین افشار – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

این مطالعه برای آزمودن روش شستشوی نمکی تعمیم یافته به منظور استخراج DNA از اسپرم و مقایسه آن با برخی روش های استخراج DNA از اسپرم انجام گرفت. روش های مورد آزمایش شامل فنل کلرفرم ، کیت استخراج DNA (شماره کاتالوگ ۱۱۷۹۶۸۲۸۰۰۱) بهمراه DTT ، کیت استخراج DNA بدون DTT ، روش شستشوی نمکی ساده و روش شستشوی نمکی تعمیم یافته که برای اولین بار برای استخراج DNA از اسپرم مورد آزمون قرار گرفت. هدف از این آزمایش معرفی روشی مطمئن ، سریع، بی خطر، ارزان در استخراج DNA از اسپرم دام بود. مکان انجام تحقیق آزمایشگاه ژنتیک گروه علوم دامی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸بود. نتایج نشان دادن روش شستشوی نمکی تعمیم یافته یک روش ثابت و قطعی در استخراج DNA از اسپرم است و روشی سریع ، ایمن و ارزان در مقایسه با روش های دیگر می باشند و با اطمینان می توان در استخراج DAN از اسپرم مورد استفاده قرار گیرد