سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدداود عباسی انارکلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
آیدین متین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان گروه محیط زیس
شهرام صمدی خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان گروه محیط زیس
حسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن گروه محیط زیست

چکیده:

طرح های احداث و بهره برداری بنادر از جمله پروژه هایی می باشند که نیاز به استفاده از فنون ارزیابی اثرات محیط زیستی جهت اطمینان یافتن از اجرای مناسب و صحیح آنها دارند. اهداف ما از این پژوهش معرفی روش ارزیابی سریع و همچنین تلاش در جهت محو و ترمیم خسارات وارده بر محیط زیست منطقه، شناخت مسائل و مشکلات زیان بار محیط زیستی که احتمال وقوع آنها وجود دارد، استفاده از نظرات مجریان و دست اندرکاران بخش بنادر کشور در فرآیند تصمیم گیری، بررسی جوانب زیست محیطی و اثرات و پیامدهای مثبت و منفی مجتمع امیرآباد بر اجزا مختلف محیط زیست (آب، خاک، هوا، صوت، گیاهان و جانوران)، اقتصاد و اجتماع و ارائه روشها و راهکارهای مدیریتی و راهنمای کاربردی هماهنگ در این حوزه می باشد. روش مورد استفاده در انجام این پژوهش، کتابخانه ای و میدانی می باشد که جهت آنالیز اثرات از روش ارزیابی سریع اثرات محیط زیستی (ماتریس پاستاکیا) ،استفاده گردیده است که طی آن آثار محیط زیستی ناشی از احداث و بهره برداری از بندر امیرآباد مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از ماتریس پاستاکیا، فعالیت های بندر امیرآباد در فاز بهره برداری شامل ۱۱ اثر مثبت و۲۱ اثر منفی می باشد. از آنجا که بندر امیرآباد مازندران در مرحله بهره برداری قرار دارد لذا اثرات مثبت فعالیتهای بندر در مقیاس ملی قابل بررسی بوده و ارزش زیادی دارند اما جهت تقلیل و از بین بردن اثرات منفی موجود که طبق نتایج بدست آمده شامل ۹ اثر و تغییر منفی ناچیز، ۲ اثر و تغییر منفی، ۴ اثر و تغییر منفی متوسط و ۶ اثر و تغییر منفی مشخص می باشد و همچنین قرار گرفتن این اثرات منفی در دامنه اثرات مثبت، تمهیدات و راهکارهای مدیریتی و اقدامات اصلاحی ارائه گردیده که در نهایت انجام فعالیت های بندر به شرط اجرای طرح های بهسازی برای پارامترهای محیط فیزیکی-شیمیایی، بیولوژیکی-اکولوژیکی، اجتماعی-فرهنگی واقتصادی-فنی درفاز بهره برداری بلامانع می باشد.