سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز حسنی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد گنجعلی – دانشجوی دکتری عمران گرایش سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالغفور خادم الرسول – دانشجوی دکتری عمرانگرایش خاک و پی

چکیده:

تحلیل ایزوژئومتریک یکی از جدیدترین روشهای آنالیز مسائل مهندسی به شمار می رود که امروزه با توجه به مزایایی از جمله حذف مرحله شبکه بندی و مدلسازی دقیقتر شرایط مرزی مورد توجه محققین قرار گرفته است. تشریح روشی هندسی بر پایه نربز، جهت تخمین خطای میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک مورد بحث این پژوهش قرار دارد. در این روش، با استفاده از نقاط فوق همگرای گوسی، برای تابع مقادیر هریک از مؤلفه های میدان تنش یک سطح فرضی بهبود یافته با استفاده از تکنیک نربز ساخته می شود. از مقایسه نرم خطای انرژی دقیق و نرم خطای انرژی تقریبی و شاخص تاثیر برای مسائل نمونه، مشاهده می شود که تخمین کننده خطای پیشنهادی از کارایی مناسبی برخوردار است و می توان از آن به عنوان یک روش مهندسی و کارا در برآورد خطای موجود در تحلیل ایزوژئومتریک نام برد